Dokumenty i zasiłki

tel. 24h - 71 34 34 909

Dokumenty pogrzebowe

Podstawowymi dokumentami pogrzebowymi są karta zgonu i akt zgonu. Karta zgonu jest dokumentem wystawianym przez lekarza, koniecznym do uzyskania aktu zgonu i pochowania zwłok. Gdy śmierć nastąpiła w domu z przyczyn naturalnych, kartę zgonu wystawia wezwany na miejsce lekarz rodzinny lub lekarz pogotowia ratunkowego. Gdy bliski zmarł w szpitalu – kartę zgonu wystawia lekarz opiekujący się pacjentem. Akt zgonu jest dokumentem rejestrującym zgon, wystawianym przez USC. Akt zgonu jest potrzebny do otrzymania zasiłku pogrzebowego, załatwienia spraw spadkowych i związanych z wypłatą ubezpieczenia na życie.

karta i akt zgonu

Zasiłek pogrzebowy

Zasiłek pogrzebowy przysługuje miedzy innymi członkowi rodziny oraz osobie obcej, jeżeli pokryli koszty pogrzebu. Do członków rodziny zaliczają się małżonek (wdowa i wdowiec), także pozostający w separacji orzeczonej wyrokiem sądu, rodzice, ojczym, macocha oraz osoba przysposabiająca, dzieci własne, dzieci drugiego małżonka oraz dzieci przysposobione, dzieci przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej, inne dzieci przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletniości, rodzeństwo, dziadkowie, wnuki, osoby, nad którymi została ustanowiona opieka prawna.

Zasiłek pogrzebowy przysługuje po śmierci osoby, która ma przyznaną emeryturę lub rentę, osoby, która ma przyznaną emeryturę pomostową, osoby, która jest ubezpieczona w ZUS, osoby, która ma przyznane nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, osoby, która zmarła w czasie pobierania zasiłku chorobowego albo świadczenia rehabilitacyjnego po ustaniu ubezpieczenia, osoby, która w dniu śmierci nie miała przyznanej emerytury lub renty, lecz spełniała warunki do jej uzyskania, cywilnej niewidomej ofiary działań wojennych, która pobierała świadczenie pieniężne, osoby, która pobierała świadczenie przedemerytalne lub zasiłek przedemerytalny, osoby, która pobierała rentę socjalną, osoby, która zmarła wskutek wypadku lub choroby zawodowej powstałych w szczególnych okolicznościach, osoby, która pobierała rentę z tytułu wypadku lub choroby zawodowej powstałych w szczególnych okolicznościach, członka rodziny osoby. Zasiłek pogrzebowy przysługuje tylko z jednego tytułu.

Zasiłek pogrzebowy przysługuje członkowi rodziny – 4000 zł, niezależnie od kwoty poniesionych kosztów pogrzebu, osobie obcej lub pracodawcy, domowi pomocy społecznej, gminie, powiatowi, osobie prawnej kościoła lub związku wyznaniowego do wysokości poniesionych kosztów, ale nie więcej niż 4000 zł. W razie poniesienia kosztów pogrzebu przez więcej niż jedną osobę lub podmiot, zasiłek pogrzebowy ulega podziałowi między te osoby lub podmioty – proporcjonalnie do poniesionych kosztów pogrzebu.

tel. 24h - 71 34 34 909

Dokumenty i zasiłki

tel. 24h - 71 34 34 909

zaklad pogrzebowy wroclaw

Dokumenty pogrzebowe

Podstawowymi dokumentami pogrzebowymi są karta zgonu i akt zgonu. Karta zgonu jest dokumentem wystawianym przez lekarza, koniecznym do uzyskania aktu zgonu i pochowania zwłok. Gdy śmierć nastąpiła w domu z przyczyn naturalnych, kartę zgonu wystawia wezwany na miejsce lekarz rodzinny lub lekarz pogotowia ratunkowego. Gdy bliski zmarł w szpitalu – kartę zgonu wystawia lekarz opiekujący się pacjentem. Akt zgonu jest dokumentem rejestrującym zgon, wystawianym przez USC. Akt zgonu jest potrzebny do otrzymania zasiłku pogrzebowego, załatwienia spraw spadkowych i związanych z wypłatą ubezpieczenia na życie.

Zasiłek pogrzebowy

Zasiłek pogrzebowy przysługuje miedzy innymi członkowi rodziny oraz osobie obcej, jeżeli pokryli koszty pogrzebu. Do członków rodziny zaliczają się małżonek (wdowa i wdowiec), także pozostający w separacji orzeczonej wyrokiem sądu, rodzice, ojczym, macocha oraz osoba przysposabiająca, dzieci własne, dzieci drugiego małżonka oraz dzieci przysposobione, dzieci przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej, inne dzieci przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletniości, rodzeństwo, dziadkowie, wnuki, osoby, nad którymi została ustanowiona opieka prawna.

Zasiłek pogrzebowy przysługuje po śmierci osoby, która ma przyznaną emeryturę lub rentę, osoby, która ma przyznaną emeryturę pomostową, osoby, która jest ubezpieczona w ZUS, osoby, która ma przyznane nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, osoby, która zmarła w czasie pobierania zasiłku chorobowego albo świadczenia rehabilitacyjnego po ustaniu ubezpieczenia, osoby, która w dniu śmierci nie miała przyznanej emerytury lub renty, lecz spełniała warunki do jej uzyskania, cywilnej niewidomej ofiary działań wojennych, która pobierała świadczenie pieniężne, osoby, która pobierała świadczenie przedemerytalne lub zasiłek przedemerytalny, osoby, która pobierała rentę socjalną, osoby, która zmarła wskutek wypadku lub choroby zawodowej powstałych w szczególnych okolicznościach, osoby, która pobierała rentę z tytułu wypadku lub choroby zawodowej powstałych w szczególnych okolicznościach, członka rodziny osoby. Zasiłek pogrzebowy przysługuje tylko z jednego tytułu.

Zasiłek pogrzebowy przysługuje członkowi rodziny – 4000 zł, niezależnie od kwoty poniesionych kosztów pogrzebu, osobie obcej lub pracodawcy, domowi pomocy społecznej, gminie, powiatowi, osobie prawnej kościoła lub związku wyznaniowego do wysokości poniesionych kosztów, ale nie więcej niż 4000 zł. W razie poniesienia kosztów pogrzebu przez więcej niż jedną osobę lub podmiot, zasiłek pogrzebowy ulega podziałowi między te osoby lub podmioty – proporcjonalnie do poniesionych kosztów pogrzebu.